Terms & Conditions

These are the general terms and conditions (in Dutch) of Circular Design B.V., CoC number 70180067, located at the Verrijn Stuartweg 26 L in Diemen (The Netherlands) and  amongst others trading under the brand name Formadri.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Circular Design B.V., KvK-nummer 70180067, gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 26 L te Diemen en onder andere handelend onder de merknaam Formadri.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5. Levering

Artikel 6. Leveringstermijnen

Artikel 7. Maatwerk

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingsrecht

Artikel 9. Garantie en reclamatie

Artikel 10. Prijzen

Artikel 11. Facturatie en betaling

Artikel 12. Overmacht

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

Artikel 15. Toepasselîjk recht en forumkeuze

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Formadri niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Formadri: de verkoper van Producten onder merknaam Formadri en Circular Design B.V. als contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of diensten van Formadri afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Formadri in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of diensten door Koper bij Formadri.
 5. Overeenkomst: de afspraak tussen Formadri en Koper op basis waarvan Formadri Producten en/of diensten aan Koper levert tegen betaling.
 6. Partijen: Formadri en Koper gezamenlijk.
 7. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle overige objecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Formadri, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Formadri uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Formadri gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Formadri de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Formadri, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Formadri in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Formadri vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Formadri gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Formadri zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Koper, behoudt Formadri zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Formadri niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Formadri daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Formadri anders aangeeft.
 5. Mondelinge toezeggingen binden Formadri slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 6. Acties en kortingen zijn enkel van toepassing op de oorspronkelijke prijzen en niet van toepassing op eerder gemaakte prijsafspraak en, waarbij een lagere prijs is overeengekomen. Tevens kunnen acties en kortingen niet worden gecombineerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Formadri binden Formadri niet.
 8. De prijzen in de aanbiedingen van Formadri zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 9. Het staat Formadri vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Formadri eerst dan tot stand nadat Formadri een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van Formadri worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van h et online bestelproces met succes heeft doorlopen. Formadri zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 3. Eventuele late, gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Formadri slechts, indien deze door Formadri schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Diemen (EX Works – lncoterms 2010) en zolang de voorraad strekt.
 2. Producten die klaar zijn voor afhaal, moeten op de tussen Partijen overeengekomen datum op afspraak te worden afgehaald bij het magazijn van Formadri.
 3. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Koper opgegeven afleveringsadres, zal Formadri hiervoor transportkosten aan de Koper in rekening brengen. Op verzoek verstrekt Formadri een overzicht van de betreffende transportkosten. Voor transport naar het buitenland en de Waddeneilanden gelden afwijkende tarieven.
 4. De Koper dient er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 5. De keuze van het transportmiddel en de vervoerder is aan Formadri, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer door de gekozen vervoerder of met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 6. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Formadri te gebruiken verpakkingen heeft. komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Formadri niet teruggenomen.
 7. Aan de leveringsplicht van Formadri zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Formadri te leveren Producten voor de eerste keer aan het opgegeven afleveradres van de Koper zijn aangeboden. Daarbij strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

Artikel 6. leveringstermijnen

 1. Indien Formadri een termijn voor levering van Producten heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Formadri derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Formadri dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die Formadri of de fabrikant van het Product nodig heeft voor de fabricage c.q. levering van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Formadri zijn ontvangen.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Formadri aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Formadri worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Formadri zijn verstrekt, heeft Formadri het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Het is Formadri toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 7 . Maatwerk

 1. Formadri neemt maatwerk opdrachten pas in productie nadat deze schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd en een eventueel verschuldigde aanbetaling is voldaan.
 2. Maatwerk kan in geen geval worden geretourneerd, tenzij sprake is van een ondeugdelijk Product. Maatwerk is uitdrukkelijk van het recht op herroeping en de zichttermijn, zoals hierna vermeld in artikel 8, uitgestoten.

 

Artikel 8 . Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Formadri binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan sales@formadri.com. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Formadri op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Formadri het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden.
 6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Formadri. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van Formadri. Formadri zet geen eigen transport in voor het retourneren van Producten.
 7. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Maatwerk, waaronder lak- en spuitwerk, kan niet worden geretourneerd. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij ieder Product op de website worden vermeld door Formadri.

 

Artikel 9 . Garantie en reclamatie

 1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Formadri dat de door haar geleverde producten vol doen aan de eis en van veiligheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Formadri is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 3. Koper is verplicht de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren . Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Formadri) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Formadri. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Formadri schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien de klacht van Koper door Formadri gegrond worden bevonden, zal Formadri naar haar keuze of de geleverde Product en kosteloos vervangen of met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Formadri en derhalve de hoogte van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Producten, dan wel (naar keuze van Formadri) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Formadri gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Formadri voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. Formadri verleent geen garantie indien;
 6. en zolang Koper jegens Formadri in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Formadri;
 7. Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
 8. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Formadri en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld ;
 9. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 10. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, afbeeldingen van etiketten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Formadri te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges, waaronder minieme verschillen in afmetingen door het krimpen van gebruikte materialen na productie en kleurverschillen, dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 11. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie· ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Formadri aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

 

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke fouten in de prijzen op de website van Formadri binden Formadri niet.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Formadri zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen van Producten op de website van Formadri zijn daarentegen inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Het staat Formadri vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.
 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Indien Formadri de prijs na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor levering verhoogt en deze verhoging beïnvloedt de koopprijs van een tussen de Koper en Formadri gesloten overeenkomst, dan is de Koper gerechtigd de Overeenkomst met Formadri kosteloos te ontbinden, tenzij Formadri aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Koper de Overeenkomst met Formadri in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Koper Formadri binnen 7 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte te stellen.

 

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van overschrijving op de opgegeven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. Formadri is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.
 2. Formadri is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt onder rembours of nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden.
 3. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting op een door Formadri aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Indien Formadri na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn een betalingsherinnering naar de Koper stuurt, brengt Formadri € 40,00 aan administratiekosten in rekening.
 5. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Formadri maakt ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Formadri gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 6. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Formadri bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Formadri het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Formadri en de verplichtingen van de Koper jegens Formadri onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Formadri heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Formadri is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen. overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Formadri alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp· of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Formadri behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Formadri gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen,
 4. Indien Formadri bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Formadri aan Koper verkochte en geleverde Producten blijft bij Formadri zolang Koper de vorderingen van Formadri uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan. zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Formadri wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Formadri geleverde Producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Formadri of een door Formadri aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Formadri haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Formadri zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Formadri.
 7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar het buitenland geldt aanvullend dat indien de Koper (mede) uit door Formadri geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor Formadri, en houdt de Koper de nieuw gevormde Product voor Formadri totdat de Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Formadri heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde Product.

 

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien Koper een bestelling plaatst bij Formadri, dan worden er persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Formadri. Formadri houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met Koper gesloten Overeenkomst.
 2. Formadri respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.
 3. Formadri maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die Formadri verstuurt, bevat instructies om toezending In de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Formadri gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Formadri, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Formadri met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 

Artikel 16 . Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.